top of page
第二屆旗袍設計比賽標題.jpg

公開組(旗袍設計比賽) 得獎名單

主  辦  機  構  :

香港中華禮儀振興會   

 中國旗袍協會香港總會

冠           軍:

李莉(女)

亞           軍:

施安晴(女)

季           軍:

羅成謙(男)

最具創意獎:

鄒嘉倩(女)、劉曼怡(女)、林愷童(女)

最具特色獎:

譚麗芳(女)、陳凱欣(女)

​優    異    獎:

張燕霞(女)、葉小琼(女)、雷彩蓮(女)、丁小玲(女)

​以上得獎者稍後將獲另函通知。頒獎禮將於2021年中決定如何進行。

bottom of page